Pengolahan Maklumat (Repackaging of Information) Pengolahan Maklumat (Repackaging of Information)

Perpustakaan akan dari semasa ke semasa mengolah semula maklumat yang diterima untuk disesuaikan dengan keperluan pengguna di INSTUN.